Asas-Asas dalam Perjanjian

Share :

Pertanyaan:

D-Lead yth.,

Apa saja asas-asas yang terkandung dalam sebuah perjanjian?

(Pertanyaan dari Mahendra)

Jawaban:

Di dalam hukum perjanjian terdapat asas yang perlu diketahui yaitu Asas kebebasan mengadakan perjanjian (partij otonomi). Dalam hal ini perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang sah yaitu undang-undang karena memuat pasal 1338 KUHPer, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Di dalam istilah “semua” itu terkandung suatu asas yang dikenal dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian yang artinya semua orang dapat mengadakan perjanjian asalkan dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, dibuat menurut hukum atau secara sah menurut Undang-Undang agar mengikat para pihak dan mempunyai itikad baik dalam melaksanakan perjanjian.

 • Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang menyatakan bahwa orang bebas membuat perjanjian apa saja, bebas menentukan syarat-syarat perjanjian, dan bebas menentukan isi perjanjian, dengan bentuk tertentu dan bebas memilih undang-undang yang akan dipakai untuk perjanjian itu. Walaupun dikatakan semua orang bebas dalam membuat perjanjian apa saja tetapi dalam hal ini tetap dibatasi oleh tiga hal yaitu:
 1. Tidak dilarang oleh Undang-Undang
 2. Tidak bertentangan dengan kesusilaan
 3. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
 • Asas Konsensualisme memiliki arti bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan itu timbul karena sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah apabila sudah ada kata sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidak diperlukan sesuatu formalitas.

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPer mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang memerlukan empat syarat, yaitu antara lain:

 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
 3. Suatu hal tertentu.
 4. Suatu sebab yang halal.
 • Asas Kepercayaan, untuk mengadakan suatu perjanjian dengan pihak lain, diperlukan menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak agar perjanjian tersebut dapat berjalan baik.  Tanpa adanya kepercayaan maka perjanjian itu mungkin tidak akan diadakan oleh para pihak karena adanya kepercayaan ini mengikat para pihak dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang. 
 • Asas Kekuatan mengikat adalah asas yang mengikat para pihak dalam perjanjian tetapi tidak terbatas pada apa yang diperjanjikan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasan dan kepatutan moral. 
 • Asas Persamaan Hukum, asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat artinya tidak membeda-bedakan warna kulit, bangsa, kekayaan, dan lain-lainnya. Para pihak dianggap sama di muka hukum dan sama sebagai manusia ciptaan Tuhan. 
 • Asas Keseimbangan, asas ini merupakan asas yang mengehendaki para pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan menuntut prestasi dari si debitur namun si kreditur harus melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik, jadi kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikadi baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur menjadi seimbang. 
 • Asas kepastian hukum, dalam setiap perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung asas kepastian hukum untuk mengikat perjanjian itu sebagai undang-undang bagi para pihak. 
 • Asas moral, maksudnya yaitu perbuatan sukarela dari seseorang yang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari si debitur. Dan dalam melaksanakan perbuatan sukarelanya yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. 
 • Asas Kepatutan, asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPer, yang berkaitan dengan isi perjanjian. Asas kepatutan harus dipertahankan untuk menjaga hubungan dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Demikian jawaban dari kami, semoga dapat membantu.

Sumber: Hertanto, Ari Wahyudi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Praktek Bisnis, Cetakan Pertama, 2010, Penerbit Rizkita.

 

Baca Selengkapnya Baca Lebih Sedikit
Scroll to Top
Open chat
1
Selamat datang di D-LEAD ada yang bisa kami bantu ?